Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – Część B2 – niewiele czasu na zgłaszanie uwag!

Dzień dobry Mieszkańcy.

25 listopada 2021 roku udostępniliśmy informacje tj. obwieszczenie dotyczące Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – Część B2, a dokładniej w dziale: Pisma, Zawiadomienia, Obwieszczenia, Informacje – to pismo -> Obwieszczenie RAU.7321.4.2010-312. Wszystkie pisma, które otrzymujemy do wywieszenia w gablotach informacyjnych umieszczamy bez zbędnej zwłoki także we wspomnianym wcześniej dziale. Niedawno podczas obrad Rady Miejskiej, czy komisji dyskutowano szeroko o Projekcie Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego – część A3 – dotyczącego części północnej Paczkowa. Zainteresowani mieszkańcy czy sąsiedzi wspomnianego terenu zainteresowali się tematem i występowali ze stosownymi uwagami. Niestety nie otrzymywaliśmy podobnych sygnałów w stosunku do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – Część B2, dlatego postanowiliśmy w gronie Rady Sołeckiej przedyskutować wspomniany projekt i zwrócić uwagę mieszkańców na elementy, które mogą znacząco wpłynąć na jakość życia w Paczkowie. Dziś tj. 10 stycznia 2022 r. członkowie Rady Sołeckiej, Pani Sołtys kilku mieszkańców bezpośrednio graniczącymi z terenami uwzględnionymi w projekcie pod oznaczeniem 2P/U (Tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowo-składowej lub usługowej) spotkało się celem omówienia Projektu. Głównym elementem rzucającym się w oczy jest teren zaznaczony pasami fioletowo-czerwonymi, gdzie Projektant zaplanował:

 • dopuszcza się lokalizowanie parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i obiektów logistycznych;
 • zakaz lokalizowania budynków:
  • produkcyjnych, magazynowych i składowych o wysokości większej niż 20 m, przy czym dla obiektów i urządzeń związanych z procesem technologicznym prowadzonej działalności dopuszcza się maksymalną wysokość 25 m,
  • usługowych o wysokości większej niż 12 m;
 • obowiązek zapewnienia – w ramach działki budowlanej – procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej o wartości nie mniejszej niż 20 %;

Przekładając to na język pospolity: Projektant założył, że na tym terenie mogą powstać hale produkcyjne, magazynowe i składowe o wysokości mniejszej niż 20 metrów, dla obiektów produkcyjnych, gdzie proces technologiczny wymaga większych wysokości, wysokość budynków do 25 metrów. Projektant założył powierzchnię czynną biologicznie tj. NIE zabetonowaną tylko na poziomie 20%, a dla budynków usługowych wysokość nie większą niż 12 metrów.

W Paczkowie obecnie mamy około 1834 mieszkańców, nie dla wszystkich wspomniany Projekt jest wart uwagi czy na tyle istotny, aby wnosić stosowne uwagi. Sołtys i Rada Sołecka w tym wypadku jedynie wskazuje na cechy projektu i elementy warte uwagi. To od każdego mieszkańca z osobna zależy, jakie uwagi zostaną wniesione. Nie jest prawdą, że dosłownie jeden mieszkaniec nic nie może zrobić! Jeśli Projekt planu np. bezpośrednio dotyczy Twojej działki masz prawo zgłosić uwagę. Na tym etapie prac nad Planem Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – Część B2 nie ma potrzeby angażować prawników, wnioskować do sądu itp. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapewnienia udział społeczeństwa w pracach nad takowymi planami, co teraz właśnie się dzieje.

Mieszkańcy!!! Zgodnie z tym obwieszczeniem wszelkie uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – część B2 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2022 roku. Forma uwag: papierowa (składana w biurze podawczym) lub elektronicznie na adres email: umig@swarzedz.pl.

W uwagach prosimy o jasne określenie czego dotyczy uwaga – jakiego terenu (oznaczenia są na mapie np. 1P/U, 2P/U czy np. 1KDZ) i jakie są sugerowane rozwiązania. Kopię uwag prosimy wysłać również na adres Pani Sołtys: soltys.paczkowo@gmail.com.

Poniżej przedstawiamy uwagi mieszkańców jakie zostały wskazane w stosunku do Projektu Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – Część B2

 1. Teren oznaczony 2P/U tj. działki geodezyjne nr 251/8, 252/1, 252/2, 252/3 powinny być przeznaczone na zabudowę mieszkaniowo/usługową, jak ma to miejsce na wschód i południe od tych terenów.
 2. W północna część terenu 2P/U powinien znaleźć się pas zieleni jak teren 2ZI po wschodniej stronie ul. Średzkiej. Pas zieleni powinien oddzielać tereny bocznicy i linii kolejowej od zabudowy mieszkaniowo-usługowej
 3. Na terenie Paczkowa brak jest miejsc zalesionych/zielonych. Na terenie 2P/U powinien powstać teren zielony, ogólnodostępny typu park, miejsce wypoczynku czy spacerów
 4. Na terenie 2P/U powinna być zaplanowana zabudowa jednorodzinna na działkach nie mniejszych niż 800 m kwadratowych.
 5. Projekt Planu zakłada inne przeznaczenie terenu 2P/U niż wskazuje to Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. We wspomnianym Studium tereny te są zaplanowane pod zabudowę mieszkaniową i aktywizację gospodarczą. Osobno w tym studium są oznaczenia terenów Pod Aktywizację gospodarczą z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi. Jeżeli na tym terenie wskazano zabudowę mieszkaniową to dlaczego nagle na tym terenie w Projekcie Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa usunięto tą funkcję terenu?
 6. Planowana droga publiczna 1KDZ wprowadza możliwość poruszania masowego ruchu samochodów ciężarowych. Zgodnie ze Studium w planach połączenie jest z ul. Rabowicką w Jasinie co może skutkować np. omijaniem bramek eToll na Drodze Krajowej DK92, wytworzeniem niebezpiecznych sytuacji na Drodze Powiatowej 2439P tj. ul. Średzkiej przy przejeździe kolejowym (blokowaniem przejazdu).
 7. Planowana droga 1KDZ powinna być typu lokalnego do obsługi mieszkańców na terenie 2P/U. Szerokość drogi 1KDZ nie powinna być szersza niż 12 metrów (chodniki, ścieżka rowerowa + jezdnia)
 8. Projektant przygotowując Projekt Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – część B2 popełnił rażący błąd używając PRZESTARZAŁYCH map. Wnioskuję o poprawienie podkładów i uwzględnienie wszelkich powstających i powstałych budynków.
 9. Projekt zakłada uwzględnienie trójkątów widoczności na drogach 2KDD i 4KDD bez uwzględnienia istniejących zabudowań – jest to niedopuszczalne
 10. Planowane tereny 2P/U to centrum Paczkowa, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa, niedopuszczalne jest umożliwienie budowy wielkich hal w centrum Paczkowa.
 11. Wzdłuż ul. Średzkiej tj. drogi oznaczonej 2KDZ pokazano tereny 3IT i 4IT, są to tereny pod infrastrukturę techniczną z dopuszczeniem infrastruktury komunikacyjnej. Na tych terenach tj. 3IT i 4IT są już pobudowane opłotowania i infrastruktura przyłączeniowa. Szerokość pasa pod Drogę Powiatową 2439P tj. ul. Średzką to ok. 13,5 metra. Na terenie 3IT jest już wybudowany chodnik. Założenie poszerzenia drogi nie wskazuje poszerzenia przy przejeździe kolejowym i dalej poza granicami Paczkowa w stronę Siekierek Wielkich. Poszerzenie 3IT i 4IT jest bezcelowe.
 12. Możliwość budowy hal na terenie 2P/U wprowadza niebezpieczeństwo w niedobór wody pitnej po południowej stronie Paczkowa, nie będzie spełniony warunek Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art. 1 pkt. 13 potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.
 13. Możliwość budowy hal na terenie 2P/U wprowadza możliwość zanieczyszczenia świetlnego i ciągłym hałasem 24 godziny na dobę.

Pamiętajcie wysłać kopię do soltys.paczkowo@gmail.com, dzięki czemu wzbogacimy powyższą listę uwag.

Przydatne linki

Wzór pisma


Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – Część B2 – na tle zdjęcia satelitarnego Paczkowa