Usuń azbest! – Ruszył nabór wniosków na rok 2021

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz do wzięcia udziału w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na 2021 rok, który ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości.

Do wzięcia udziału w programie uprawnione są podmioty nieprowadzące działalnościgospodarczej, w przypadku nie wykorzystania limitów finansowych uprawnione stają się również rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

Dofinansowanie w ramach Programu pokrywa 100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W ramach akcji NIE BĘDĄ finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji oraz z zabezpieczeniem konstrukcji dachu po demontażu pokrycia azbestowego.

Podstawą uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu do dnia30 lipca 2021 r.

O zakwalifikowaniu wniosku do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,
  • zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest – w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,
  • w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W przypadku gdy o dofinansowanie będzie starał się przedsiębiorca rolny, pomoc będzie udzielana jako pomoc de minimis w sektorze rolnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, w Wydziale Obsługi Mieszkańca na stanowisku nr 4 lub pod numerami telefonów: (61) 65 12 403 oraz (61) 65 10 714.

Skorzystaj z dofinansowania! Usuń azbest już teraz !!!

Więcej informacji i pliki do pobrania tutak: http://swarzedz.pl/index.php?id=49&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=18064&tx_ttnews%5BbackPid%5D=18&cHash=d64a469580377a5ab51fe61684e1e0e0

i tutaj: http://bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest