MPSZOK – harmonogram na 2021

Odpady będą odbierane WYŁĄCZNIE o wskazanej godzinie. PROSIMY nie składować odpadów poza ustaloną godziną stacjonowania MPSZOK. Miejsce odbioru odpadów: ul. Sokolnicka parking przy Przedszkolu (skrzyżowanie ul. Dworskiej i Sokolnickiej)

 • 13.03.2021 r. – godz. 15.25 – 15.45
 • 5.06.2021 r. – godz. 15.25 – 15.45
 • 11.09.2021 r. – godz. 15.25 – 15.45
 • 04.12.2021 r. – godz. 15.25 – 15.45

Co to jest MPSZOK?

MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, kursujący zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosi 20 minut. MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami. MPSZOK NIE odbiera odpadów wielkogabarytowych. Regulamin MPSZOK

Jakie odpady przyjmuje MPSZOK?

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
 • farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich,
 • świetlówki, żarówki,
 • termometry,
 • chemikalia, środki ochrony roślin,
 • kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty.

Nie oddajemy:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej ? wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu ? pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych),
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) ? zwłaszcza w dużych ilościach,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, bioodpadów, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

Punkty odbioru przeterminowanych leków z aptek

Punkty odbioru przeterminowanych leków znajdują się w aptekach działających aktualnie na terenie danej Gminy, zgodnie z danymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu. Odbiór ten dotyczy tylko aptek ogólnodostępnych, a ich spis można znaleźć na stronie Rejestrów Medycznych.


Każdy kto używa kalendarza Google może dodać go automatycznie: https://calendar.google.com/

Nie zdążyłem oddać odpadów do MPSZOK co teraz?

Każdy może dostarczyć odpady do PSZOK, który zlokalizowany jest na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach, ul. Świerkowa 17.

Godziny funkcjonowania PSZOK:

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 17.00,
w piątki w godzinach 11.00 do 20.00,
w soboty w godzinach 8.00 do 14.00.

Dane kontaktowe:

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
Rabowice, ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz
Tel. 61 817 34 21
Tel kom. 695 980 352