Obwieszczenie dotyczące instalacji do produkcji zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz 1227 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji nr ROS.6220.31.2011(ROS.6220-0031/013/2011) z dnia 19 lipca 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzwięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do produkcji zbiorników bezodpływowych na działce o numerze geodezyjnym 249 w Paczkowie, gmina Swarzędz.

Z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy, w tym  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, Referat Rolnictwa Melioracji i Ochrony Środowiska, pokój 115 (tel 061 65 12 403) w godzinach urzędowania.