Zebranie Wiejskie 5.06.2019 r. – raport

Raport z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Paczkowo przeprowadzonego w dniu 05.06.2019 r.

I. Zebranie rozpoczęło się w II terminie o godz. 18:15 i trwało do godz. 21:10

II. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności – 24 osób (23 osoby do godziny 18.21, 24 osoby po godzinie 18.22).

III. Na przewodniczącego zebrania wybrano:  Ryszarda Dyzmę na protokolanta wybrano: Jacka Burę „za” 21, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 2.

IV. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

V. Porządek zebrania:

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta,
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
 5. Omówienie propozycji zgłoszonych do  zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.
 6. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
 7. Dyskusja.
 8. Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego.
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony o godzinie 18.20 ilością głosów: „za” 23, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.

VI. Streszczenie przebiegu obrad:

W pierwszej kolejności Sołtys zaproponowała zmianę zadań przyjętych do realizacji na 2019 r., a po burzliwej dyskusji ostateczny kształt zmian ma polegać na:

 • rezygnacji z realizacji zadania nr 10 pn.: „Mini skatepark przy SP” o wartości 6 964,20 zł
 • rezygnacji z realizacji zadania nr 7 pn.: „Uporządkowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej” o wartości 3 000,00 zł
 • zmniejszeniu wartości zadania nr 9 pn. : „Zakup zewnętrznego sprzętu nagłaśniającego” o kwotę 785,14 zł (zaoszczędzone środki)
 • zmniejszeniu wartości zadania nr 1 pn. : „Monitoring terenu świetlicy wiejskiej” o kwotę 3000,00 zł
 • zmniejszeniu wartości zadania nr 2 pn. : „Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka” o kwotę 1 038,22 zł (zaoszczędzone środki)
 • zwiększeniu wartości zadania nr 8 pn. : „Zakup ławostołów” o kwotę 800,00 zł
 • wprowadzeniu zadania nr 11 pn. : „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej? o wartości  10 000,00 zł
 • wprowadzeniu zadania nr 12 pn. : „Aktywizacja dzieci i młodzieży na terenie świetlicy wiejskiej w okresie wakacji (warsztaty i spotkania o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym – czas realizacji: Lipiec-Sierpień 2019)” o wartości  3 987,56 zł

Sołtys uzasadnił swoją propozycję, po czym mieszkańcy, wyrazili swoją akceptację dla proponowanej zmiany. Po czym Ryszard Dyzma jako przewodniczący poddał pod głosowanie przygotowana uchwałę.

Wyniki głosowania:

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2019 przyznanego w kwocie 45 164,20 zł, „za” było 19 uczestników zebrania,„przeciw” 0, „wstrzymało się” od głosu 0, 5 osób opuściło zebranie przed rozpoczęciem głosowania.

Uchwała  nr 1/2019 została podjęta.

Wolne głosy i wnioski:

– M.K. zgłosił wniosek o dostarczenie specyfikacji kamer, które zostaną zamontowane na terenie Świetlicy Wiejskiej. Ważne, aby były na tyle dobre, aby można rozpoznać twarze w dzień i w nocy.

– od Radnego Ryszarda Dyzmę dowiedzieliśmy się, że inwestycja polegająca na budowie hali po zachodniej stronie Paczkowa, otrzyma dostęp do wody przez rurociąg prowadzony z Łowęcina. A zatem Mieszkańcy Paczkowa nie będą poszkodowani w związku z budową wspomnianej hali.

– M.Młodziński wyraził zdanie nad tym, aby nie przeznaczać Funduszu Sołeckiego na inwestycje, a prze wszystkim na aktywizację mieszkańców.

– M.G.Gruszka poinformowała, że bierze udział konkursie Trakt Piastów dodatkowe środki na warsztaty świetlicowe (walka o około 2000 zł)

– A.K., T.Cichosz., uważają, że więcej pieniędzy z Funduszu Sołeckiego należy przeznaczyć na aktywizację dzieci, młodzieży czy starszych.

– M.G.Gruszka poinformowała o zajęciach świetlicowych, które nieprzerwanie działają w świetlicy i dostępne są dla dzieci (2 dni w tygodniu) – szczegóły

– Na wniosek A.K. Sołtys M.G.Gruszka przedstawiła szczegółowy raport wydatkowania funduszy w ramach warsztatów, pokazała istniejące zapasy, sprzęty i gry dostępne dla dzieci i młodzieży.

– J.Bura wyraził troskę o staranne dobieranie zadań z naciskiem na ich realizację, aby przyznane środki nie przepadły. Jak dotąd rokrocznie Sołtys i Rada Sołecka realizuje wszystkie zadania wynikiem czego wszystkie dostępne środki są wykorzystane.

– T.Plenzler poinformował że zgodnie z przegłosowaną zmianą ulega likwidacja zadania pt. Mini SkatePark. Niestety kwota zabezpieczona na ten cel była wyjątkowo niska. Na chwilę obecną nie posiadamy również miejsca dostępnego na montaż prostych urządzeń. Dlatego Sołtys i Rada Sołecka chce w nadchodzącym roku starać się w Budżecie Obywatelskim o 100 000 zł i przeznaczyć go na większy SkatePark, który mógłby znajdować się w okolicach Orlika

– T.Cichosz. zwraca uwagę nad wygraną w Budżecie Obywatelskim i problemami z chodnikiem w ul. Średzkiej

– R.Dyzma informuje o projektach/inwestycjach, które udało się wykonać w ramach Budżetów Obywatelskich (plac zabaw, projekty ulic). Sołtys informuje mieszkańców o fenomenie na skalę gminy? dzięki ciężkiej pracy Sołtysa, Rady i zaangażowaniu Mieszkańców, dzięki którym udało się w każdym roku funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego wygrać po 1 projekcie.

– A.K. ubolewa, że nie znała propozycji zmian przed zebraniem. M.G.Gruszka informuje, że w przeddzień otrzymała konkretne wyliczenia z UMIG Swarzędz o pozostałych kwotach, które można przesunąć.

– M.G.Gruszka zaprasza 15 czerwca do Świetlicy Wiejskiej ? chcemy zrobić porządki, naprawić zdemolowane ławki, godzina 9.00 – proszę zabrać sprzęt ogrodniczy, grabie, łopaty, taczkę itp. a przede wszystkich dobre chęci i humor – na koniec będzie wspólne ognisko – szczegóły

– M.G.Gruszka chcemy przystąpić do prac charytatywnych, aby wesprzeć kobiety po utracie piersi 14 wrzesień 2019 – szycie serduszek

– R.Dyzma – Sołtys i Rada Sołecka kieruje wniosek do Burmistrza Mariana Szkudlarka w sprawie wznowienia prac projektowych dla ul. Rolnej w Paczkowie (zbiera podpisy od Mieszkańców)

– J.Bura informuje o regulaminie Budżetu Obywatelskiego i zachęca do wypracowania wspólnego projektu za 100 000 a także dla projektu za 1 mln zł

– R. Dyzma informuje B.W. o tym, aby Budżetu Obywatelskiego nie przeznaczać na realizację inwestycji dot. Kanalizacji, ze względu na to, że Gmina Swarzędz wszystkie tego typu przedsięwzięcia realizuje w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, która to otrzymuje dofinansowanie z Unii Europejskiej

– R.Dyzma sugeruje, aby poprzeć pomysł projektu Budżetu Obywatelskiego za 100 000 zł pt. SkatePark, ze względu na to, że wcześniejsze projekty prac projektowych zostały/zostaną wykonane dla 3-4 ulic i nie ma potrzeby mnożyć projektów… warto agitować o realizację tych projektów, a w Budżecie Obywatelskim postarać się o coś dla młodzieży tj. SkatePark

– B.W. dopytuje o regulamin wykorzystania Świetlicy Wiejskiej, J.Bura i Sołtys odpowiadają o jego braku i częstych problemach organizacyjnych z tego powodu. Przygotowaniem regulaminu zajmuje się UMiG Swarzędz

– Pani Sołtys, J.Bura informują mieszkańców o funkcjonowaniu Samorządu, o zasadach i wypracowanej w ostatnich latach dobrej współpracy z Burmistrzem i pracownikami UMiG Swarzędz

– B.W. sygnalizuje pojawiające się problemy z ciśnieniem wody w czasie letnim w godzinach 18-22. Sugeruje o wprowadzeniu zakazu w tym czasie podlewania ogródków. J.Bura informuje sytuacjach w przeszłości i podjętych wówczas działaniach przez UMiG dotyczących zakazu podlewania. R.Dyzma informuje o istniejącej budowie trzeciego zbiornika retencyjnego dla ujęcia wody obsługującego Paczkowo, a także o istnieniu tzw. „spinki” z rurociągiem Gminy Kostrzyn.

– T.Cichosz informuje o powołaniu Stowarzyszenia „Przyszłość Paczkowa”, w najbliższy piątek planowane jest spotkanie organizacyjne.

– M.G.Gruszka wspomina o projekcie organizacji półkolonii, kieruje wniosek do mieszkańców o zaangażowanie się pracę nad przygotowaniem półkolonii.

– J.Bura popiera powstanie Stowarzyszenia i wskazuje ogromną szansę na pozyskanie zewnętrznych środków przez Stowarzyszenie i oczywiście wydatkowaniem na rzecz Paczkowian. Ubolewa, że Sołtys i Rada Sołecka nie ma tożsamości prawnej i nie ma możliwości pozyskiwania dodatkowych środków jak wspomniane Stowarzyszenie

– Rozpoczęła się ogólna dyskusja nt. budowy hali po zachodniej stronie Paczkowa. Mieszkańcy wskazują na zagrożenia jakie niesie (hałas, wzmożony ruch TIRów). Mieszkańcy chcieliby szerszych konsultacji. R.Dyzma informuje, że w decyzji środowiskowej dla wspomnianej budowy hali gdzie jest ujęty zbiornik na wodę opadową.

– Zebranie zakończyło się o godzinie 21:10

Po zebraniu: J.Bura: wyszedłem z propozycją postawienia PACZKOMATu InPost w Paczkowie. Rozmawiałem z Zarządem/właścicielem budynku restauracji przy ul. Zapłocie i otrzymałem zgodę… tj. właściciel również chciałby mieć na swoim terenie paczkomat. Uważam, że pomysł jest zasadny… wielu z nas robi zakupu zdalnie, a najbliższy paczkomat jest w Kostrzynie czy Swarzędzu. Chciałbym sobie i innym mieszkańcom Paczkowa ułatwić zakupy zdalne i wesprzeć postawienie wspomnianego paczkomatu. Jak tylko właściciel wybierze miejsce i ruszy proces chciałbym go wesprzeć głosem poparcia, dlatego przygotuję akcję pt. „Paczkomat dla Paczkowa”. Uruchomiona zostanie strona internetowa do głosowania, gdzie każdy z nas będzie mógł poprzeć lokalizację i wesprzeć właściciela, którego celem jest oczywiście postawienie paczkomatu. Jak tylko będzie coś więcej wiadomo to napiszę o tym na stronie: Paczkowo.com 🙂