Podłączenie do kanalizacji

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku, burmistrz wydaje decyzję nakazującą podłączenie nieruchomości do kanalizacji (zgodnie z art. 5 ust. 7 i 9 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Z obowiązku przyłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zwolnieni są tylko właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

Uchylanie się od obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 10.000,00 zł, która może być nakładana kilkukrotnie.

Jednocześnie informujemy, że w związku z obowiązkiem realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmuszeni będziemy wszczynać postępowania w sprawie nakazania wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Swarzędzu będą kontrolować posesje pod kątem prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych. Celem tych kontroli jest przede wszystkim uświadomienie bądź przypomnienie właścicielom nieruchomości o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Właściciele nieruchomości, które można podłączyć do istniejącej kanalizacji, proszeni są o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do tego celu.

Właściciele posesji, położonych przy sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez AQUANET SA, mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty spółki na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej (oferta ta nie dotyczy nieruchomości położonych w rejonie sieci wybudowanych w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka).

Grzegorz Taterka
I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

Oto specjalna oferta spółki AQUANET.