Stawki za wywóz smieci od lipca 2013r

Informacja z posiedzenia Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Posiedzenie odbyło się 12 marca 2013 r. Przyjęta została stawka – 12 zł od osoby.

  •  W Poznaniu i 9 sąsiednich gminach tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wyniesie 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca i uwzględnia zastosowanie metody degresywnej, a za odpady zbierane nieselektywnie 20,00 zł bez możliwości  degresji – zdecydowało Zgromadzenie ZM GOAP podczas posiedzenia 12 marca br.
  • Zróżnicowanie wysokości stawki opłaty w oparciu o metodę degresywności oznacza, że w gospodarstwach domowych liczących do trzech członków każda osoba płaci 100 proc. stawki podstawowej, w gospodarstwie 4-osobowym stawka dla każdego członka wyniesie 95 proc., w 5-osobowym – 90 proc., w 6-osobowym – 85 proc., 7-osobowym – 80 proc. itd. W gospodarstwach 13-osobowych i liczniejszych stawka dla każdej osoby wyniesie 50 proc.
  • Właściciele obowiązani są złożyć do 3 czerwca br. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji zatwierdziło Zgromadzenie i będą one dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Związku.
  • Wnoszone przez mieszkańców opłaty zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku będą przeznaczane na pokrycie kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, budowę i utrzymanie punktów selektywnego ich zbierania oraz obsługę administracyjną systemu.

Jednocześnie inforumujemy, że ZM GOAP uruchomił infolinię pod numerem 61 624 22 22 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 .