Dyskusja publiczna nad Projektem MPZP – część B2

Zgodnie z obwieszczeniem RAU.7321.4.2010-337 planowana jest dyskusja publiczna 5.12.2022 r. o godzinie 14.00 w formie zdalnej przy użyciu platformy ZOOM.

Informacja o zaakceptowanych poprawkach zgłoszonych przez mieszkańców – tutaj

Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2023 r.

Zaktualizowany Projekt MPZP cz. B2 – stan na 1.12.2022