Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej 2015-2018 – prezentacja