Budżet Obywatelski Swarzędza na rok 2018

Kwota Budżetu Obywatelskiego to 1,5 mln złotych na rok 2018. Budżet Obywatelski zostanie podzielony na trzy części:

  • projektem głównym –  na który zostanie przeznaczony 1 mln zł
  • projekty lokalne – których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł
  • projekty dodatkowe – których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Zgłaszanie projektów

Każdy z mieszkańców naszej Gminy, który ukończył 18 rok życia, będzie miał prawo do zgłoszenia jednego projektu. Przygotowano specjalne formularze, w których będzie trzeba zawrzeć orientacyjną wycenę, lokalizację, założenie inwestycji, skrócony opis projektu oraz zdjęcie/wizualizację.

Projekty będzie weryfikowała pod względem formalnym i merytorycznym 7 osobowa komisja, powołana z 5 przedstawicieli poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz 2 radnych wybranych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Formularz zgłoszenia projektu można pobrać tutaj (docx) oraz tutaj (pdf).

Komisja będzie odpowiedzialna za weryfikację projektów pod względem: poprawności wypełnienia formularza pod względem formalnym, zgodności projektu z zadaniami i kompetencjami gminy, znaczenia projektu dla społeczności lokalnej, możliwości realizacji projektu (w tym pod względem prawnym, technicznych, technologicznym, przestrzennym, organizacyjnym), szacunkowego kosztu realizacji inwestycji, pozytywnej opinii wydziału/ referatu merytorycznego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Głosowanie

W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy najpóźniej 29.09.2017 roku kończą 16 rok życia. Odbywać się będzie ono drogą internetową i tradycyjną na kartach do głosowania dostępnych w ratuszu i wskazanych miejscach.

Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną przedstawione do akceptacji burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi.

Harmonogram konsultacji:

  • Kampania informacyjna: (od 17.04.2017 do 29.09.2017)
  • Zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz (od 8.05.2017 do 09.06.2017)
  • Powołanie Zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (do 09.06.2017)
  • Weryfikacje złożonych propozycji przez Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji (od 12.06.2017 do 28.07.2017)
  • Podanie do publicznej wiadomości listy projektów obejmującej pozytywnie zweryfikowane propozycje (31.07.2017)
  • Głosowanie (od 01.08.2017 do 29.09.2017)
  • Ogłoszenie wyników konsultacji (do 28.10.2017)