Odpowiedź na pismo WI.7013.1.2022-33

 Paczkowo 05.02.2023r

Z-ca Burmistrza
Grzegorz Taterka

W nawiązaniu do maila Pani Sołtys Małgorzaty Glabas-Gruszka z dnia 01.02.23 r  dotyczącej szykan oraz wizji lokalnej w dniu 04.02.23 r. na ul. Wiosennej na której spotkałem się z Mieszkańcem tejże ulicy a wnoszącym swoje uwagi w tej sprawie stwierdzam co następuje:

  1. nie należy rozważać likwidacji szykany ale spowodować aby była skuteczna
  2. na dzień dzisiejszy pierwsza szykana (od strony ul. Zapłocie ) po stronie południowej ul. Wiosennej jest uszkodzona (pęknięta ) najprawdopodobniej najechał samochód. Zalecam rozważyć szykanę idiotoodporną ze stali lub betonu.
  3. uważam ,że tę pierwszą szykanę od ul. Zapłocie należy przesunąć w stronę ul. Letniej tak aby odległość między szykanami wynosiła w granicach siedmiu metrów. Powyższe spowoduje zadowolenie Mieszkańca ul. Wiosennej 36 , który wnosił swoje uwagi w tej sprawie a ponadto  zmniejszy dotychczasową zbyt dużą odległość . 
  4. szykana byłaby przesunięta w granice działki na której stoi budynek w stanie surowym ( południowa strona ulicy) jednocześnie informuję ,że istniejąca brama zostanie przesunięta naprzeciwko budynku.
  5. na wysokości szykan w chodnikach powinny być wstawione słupki aby uniemożliwić wjazd samochodów na chodnik.
  6. wprowadzić całkowity zakaz wjazdu samochodów ciężarowych typu TIR w ul. Wiosenną.
  7. stwierdzam zapadnięty pozbruk przy studzience od kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Wiosennej i Lodowej
  8. przychylam się do wniosku Mieszkańca toteż  wnoszę o uzupełnienie dziur na skrzyżowaniu


Wiosenna -Letnia destruktem a nie żwirem bo jest on wypłukiwany. Reasumując przedstawione stanowisko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców i jest godne pozytywnego rozważenia.

do wiadomości: Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka

z poważaniem
Radny Ryszard Dyzma

Pismo WI.7013.1.2022-33

fot. Jacek Bura, Mapillary