Projekt planu zagospodarowania przestrzennego cz. C

Zgodnie z Obwieszczeniem RAU.7321.4.2010-265 odbędzie się kolejna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami w dniu 09.11.2020 r. w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wejście od ul. Jesionowej), o godz. 15:00.

Bardzo dziękujemy Mieszkańcom, że wspólnie włączyli się w kształtowanie planu wnosząc swoje uwagi.

Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2020 r.

Poniżej przedstawiamy ostatnie wniesione uwagi i ich rozstrzygnięcie. Tutaj są wszystkie wykazy uwag: 2018, 2019, 02.2020, 08.2020