Niskie ciśnienie wody dostarczanej do niektórych rejonów Paczkowa.

W piątek 8 maja 2020 roku dostarczyliśmy na ręce Burmistrza pismo w sprawie niskiego ciśnienia wody (niekiedy brakiem). Niestety problem z dostarczaniem wody w Paczkowie nie jest nowym problemem, istnieje z nami niestety już bardzo długo. Ze względu na to, że istnieje wiele czynników, które powodują problemy postanowiliśmy uszczegółowić pytania i spróbować odnaleźć największe przeszkody.
Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa 


Dotyczy niskiego ciśnienia wody dostarczanej do niektórych rejonów Paczkowa.

Wobec licznych skarg składanych przez mieszkańców Paczkowa dotyczących niskiego ciśnienia wody, a w niektórych rejonach nawet jej braku prosimy o udzielenie informacji:

 1. Kiedy zostanie zbudowany rurociąg wodny (drugostronne zasilanie przez Łowęcin) w ulicy Wiosennej i przyległych ulicach?
 2. Na kiedy jest przewidywana rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gortatowie?
 3. Jakie są maksymalne rozbiory (pobory) dobowe wody w okresach upałów?
 4. Jaka jest dobowa wydajność Stacji Uzdatniania Wody w Gortatowie?
 5. Czy i kiedy przewidywane jest przebudowa sieci wodociągowej do Paczkowa (przez Sokolniki) do śr. ponad 200 mm (co najmniej śr. 250 mm)?
 6. Kiedy będzie zaprojektowana i zbudowana sieć wodociągowa do południowej części Paczkowa z lokalnego źródła (pierwszy wariant)? Powyższe podyktowane jest faktem, iż mamy informację, że Stacja Uzdatniania Wody w Siekierkach pracuje aktualnie na 110% swoich możliwości. Należy
  w tym przypadku mieć na uwadze fakt, iż gmina Kostrzyn może rozwiązać z gminą Swarzędz umowę o dostawę wody.
 7. Czy gmina Swarzędz przewiduje porozumieć się z gminą Kostrzyn w sprawie przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej o śr. co najmniej 250 mm zasilając końcówkę południowej części Paczkowa (ul. Ogrodowa i ulice przyległe)?
 8. Czy ZGK w Swarzędzu na dzień dzisiejszy pobiera wodę zasilająca płn. część Paczkowa z Kostrzyna i od kiedy?
 9. Prosimy o dostarczenie protokołu z badania ciśnienia i wydajności wody w hydrantach p.poż przez profesjonalną firmę (nie przez ZGK w Swarzędzu) w hydrantach miejscach: skrzyżowanie ul. Dworska/Sokolnicka, ul. Szkolna, końcówka ul. Wiosennej, ul. Nad Koplą (skrzyżowanie z Altanową), ul. Falista, ul. Ogrodowa (końcówka). Znamy przypadki kiedy Straż Pożarna próbowała się podłączyć do hydrantu w ul. Sokolnickiej i niestety nie udało się napełnić zbiornika z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody.

Prosimy o bardzo poważne podejście do ww. sprawy z uwagi na fakt, że brak właściwego ciśnienia wody w sieci to nie tylko brak komfortu mieszkania i użytkowania lokalu ale również poważny problem z bezpieczeństwem p-poż.

Do wiadomości: Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2 – Izabela Gonet-Gruszewska