MPSZOK – harmonogram na 2019

Odpady będą odbierane WYŁĄCZNIE o wskazanej godzinie. PROSIMY nie składować odpadów przed ustaloną godziną stacjonowania MPSZOK. Miejsce odbioru odpadów: ul. Sokolnicka przy Orliku (skrzyżowanie ul. Dworskiej i Sokolnickiej)

 • 8.06.2019 r. – godz. 12.00 – 12.20
 • 31.08.2019 r. – godz. 12.00 – 12.20
 • 23.11.2019 r. – godz. 12.00 – 12.20

Co to jest MPSZOK?

MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, kursujący zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosi 20 minut. MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami. MPSZOK NIE odbiera odpadów wielkogabarytowych. Regulamin MPSZOK

Jakie odpady przyjmuje MPSZOK?

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych,
 • farby,
 • rozpuszczalniki,
 • kwasy,
 • alkalia,
 • tusze,
 • farby drukarskie,
 • kleje,
 • lepiszcze,
 • żywice,
 • detergenty

Szczegółowe informacje o odbieranych odpadach

Nie oddajemy:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej,
 • odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce,
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych,
 • odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów budowlanych,
 • opon,
 • odpadów ulegających biodegradacji,
 • odpadów komunalnych zmieszanych,
 • papieru, szkła i tworzywa sztucznego.